Invester

BYGHERRERÅDGIVNING

Bygherrerådgiverens opgave er bl.a. at være bygherrens nærmeste uafhængige partner, der varetager bygherrens interesser. Dette gælder helt fra bygherrens første tanker og overvejelser til der leveres et færdigt og velfungerende byggeri.

En af bygherrerådgiverens fornemste opgaver er at, indfri bygherrens forventninger i forhold til tidsplanen, de økonomiske forhold og ikke mindst kvalitet.

Bygherrerådgiveren vejleder bygherren i samarbejdet med tekniske rådgivere, entreprenører og leverandører.

Fra start til slut bistår bygherrerådgivern, bygherren med andre ord tager vi bygherren “i hånden” gennem hele forløbet.

Prisen på Bygherrerådgivning er afhængig af projektet.

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE (MYNDIGHEDSPROJEKT)

Ved nybyggeri, tilbygninger og andre bygninger af en vis størrelse skal der udarbejdes et myndighedsprojekt, som skal indsendes digitalt på BOM (Byg Og Miljø).

Myndighedsprojektet skal indeholde oplysninger om det byggeri man planlægger at udføre. Herunder bl.a. tegningsmateriale, beregning af bygningens energibehov, statisk dokumentation, m.m.

Myndighedsprojekt koster fra 14.600 kr. ekskl. moms (Vejledende pris)

FAGTILSYN

For at sikre bygherren, at arbejdet udføres som det er projekteret, udfører vi fagtilsyn på byggepladsen. Fagtilsynet omfatter bl.a. følgende ydelser:

 • Kontrol af det udførte arbejde
 • Kontrol af at udførelsen sker i henhold til projektmaterialet
 • Kontrol af entreprenørens kvalitetssikring
 • Udarbejdelse af tilsynsnotater
 • Rapportering til bygherre
 • Deltagelse i byggemøder

Fagtilsyn koster fra 12.700 kr. ekskl. moms (Vejledende pris)

TERMOGRAFI

Termografi er en metode der anvendes for at se, hvilke temperaturforskelle der er på en overflade. Med termografi kan evt. utætheder i samlinger, f.eks. ved døre og vinduer synliggøres.

Det termografiske kamera bruges eksempelvis i forbindelse med bygningsundersøgelser for at synliggøre, hvor der kan være et varmetab i bygningen.

Vi udfører termografiske undersøgelser af bygninger for at afgøre om, der kan være en energibesparelse.

Energioptimering i form af efterisolering af ældre bygværker eller som kvalitetskontrol af isoleringen i nybyggerier.

Termografering koster fra 3.155 kr. ekskl. moms (Vejledende pris)

Blowerdoor test (tæthedsprøve)

I henhold til Bygningsreglementet stilles der specifikke krav til nye bygningers tæthed. Tætheden fastlægges ved at, der sættes over/undertryk på bygningen.

På denne måde gøres det målbart, hvor tæt bygningen er og om kravet overholdes.

Tæthedsprøvning koster fra 3.350 kr. ekskl. moms (Vejledende pris)

ENERGIMÆRKNING

Udføres f.eks. i forbindelse med planlagt enrgirenovering af bygninger. Det kan også være i forbindelse med enkelt tiltag f.eks. hvis man vil udskifte vinduer, efterisolere o. lign.

Det kan også være i forbindelse med køb og salg af enfamiliehuse. Der kan være gode energibesparelser forbundet med udførelse af enten enrgirenovering eller enkelt tiltag.

Energimærke koster fra 5.500 kr. ekskl. moms (Vejledende pris)

BYGGELEDELSE

Ved udførelse af byggeopgaver tilbyder vi også byggeledelse. Byggelederens opgave er at, føre tilsyn med de byggearbejder der udføres på byggepladsen. Byggelederen har ligeledes ansvaret for at kontrollere tidsplan, kvalitetskontrol, samt for sikkerhed og økonomi.

Der føres et løbende tilsyn på byggepladsen, ligesom der afholdes faste bygge- og sikkerhedsmøder. Ved byggemøderne deltager alle involverede aktører til en gennemgang og registrering af proces, tidsplan, kvalitet, samt økonomi.

 • Afholdelse af bygge- og sikkerhedsmøder
 • Kontrol af tidsplan, kvalitet, sikkerhed og økonomi under udførelsen
 • Fejl -og mangelgennemgang
 • Afleveringsforretning
 • Indsamling af kvalitetssikringsdokumenter
 • Indsamling af drifts- og vedligeholdelsesdokumenter
 • Endeligt byggeregnskab
 • 1 års-gennemgang
 • 5 års-gennemgang

Byggeledelse koster fra 32.500 kr. ekskl. moms (Vejledende pris)